اخبار خودرو

قیمت جدید تندر90 هفته آینده تعیین می شود

مدیر کل دفتر صنایعماشین سازی و نیرو محرکه وزارت صنایع و معادن در خصوص قیمت جدید تندر90 گفت: در خواست برای قیمت گذاری جدید تندر90 مطرح گردیده است تا در کمیته خودرو بررسی شود.

صالحی نیا در ادامه گفتگو با خبر نگار خبرخودرواظهار داشت : قرار است تا هفته آینده ، جلسه ای گذاشته شود تا این درخواست بررسی گردد.

وی با اشاره به مشخص نبودن افزایش قیمت تندر90 تصریح کرد: پس از مشاهده بررسی آنالیز قیمتهایی که فرستاده شده است ، قیمت جدید تندر90 تعیین خواهد شد.