X
تبلیغات
رایتل

اخبار خودرو

1/5/90 آخرین مهلت موسسه استاندارد برای نصب برچسب مصرف سوخت

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از 27/11/89 طی چند نامه به کلیه خودرو سازان اعلام نموده است که آخرین مهلت نصب برچسب مصرف سوخت 1/5/90 میباشد.در این فاصله کلیه خودرو سازان مکلف بودند خودرو های تولیدی را براساس استاندارد ملی ایران به شماره 4241مورد آزمون قرارا داده و از نتایج آن برچسب مصرف سوخت را بر اساس استاندارد ملی 4241-2  استخراج نموده و برروی خودرو نصب نمایند.باید دید در زمان کوتاه باقی مانده چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد.