اخبار خودرو

هندا صندلی های متحرک موتوردار تولید کرد

شرکت هندای ژاپن صندلیهای متحرک موتوردار تولید کرد.

به گزارش خبرخودرو ، طراحان این صندلی متحرک می گویند این صندلی می تواند به وسیله رفت و آمد شخصی در آینده بدون استفاده از دستان تبدیل شود.

این صندلیها می تواند افرادی تا وزن صد کیلوگرم را حمل کند. سرعت این صندلیها شش کیلومتر در ساعت است. فرد می تواند با خم شدن به سمت چپ و راست مسیر حرکت این صندلی را تعیین کند. در صورتی که فرد پای خود را روی زمین بگذارد این صندلی متوقف می شود.

طراحان این صندلی متحرک می گویند این صندلی توانایی تغییر وضعیت و سازگاری با مسیرهای سراشیبی را دارد.